});

17+ Babasan Sunda dan Artinya, Lengkap dengan Contoh dan Penjelasan

Babasan Sunda – Jadi, apa pengertian dan contoh serta penjelasan Babasan Sunda? Berikut ini artikel lengkapnya. Saya akan membahas semuanya dalam bilingual ngarah rada heeuh, hehe. Saya akan membahas babasan menggunakan bahsa yang mudah dipahami. Beberapa contoh babasan Sunda akan disertai penjelasan dengan 2 bahasa. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan bahasa Indonesia saja.

Babasan Sunda

paribasa sunda jeung hartina
alatmusiktradisionalindonesia.blogspot.com

Babasan mangrupakeun pakeman basa anu ungkarana jeung hartina geus matok. Babasan ungkarana parondok, diwangun ku dua kecap sarta ngandung siloka/kiasan. Umumna babasan nggambarkeun pasipatan jalma.

Babasan merupakan patokan bahasa yang aturan kata dan artinya sudah ditetapkan. Kata dalam babasan pendek dan dibangun oleh dua kata serta mengandung arti kiasan/perumpamaan. Berikut ini kumpulan contoh babasan sunda beserta arti dan contoh kalimatnya.

Babasan Sunda dan Contoh Kalimatnya

Berikut ini beberaapa babasan Sunda yang saya rangkum. Supaya artinya lebih mudah dipahami, saya sertakan pembahasan dan contoh kalimatnya. Beberapa contoh babasan sunda dan artinya juga saya sampaikan dalam 2 bahasa. Tujuannya untuk lebih memudahkan dalam pemahamannya.

1. Amis Budi

babasan sunda jeung hartina
tengrinews.kz

Amis Budi hartina hadé budi, teu weleh seuri ka batur. Babasan ieu biasana di ibaratkeun ka hiji jalma anu miboga ahlak nu hadé sarta alus dina sikapna di masyarakat. Conto kalimatna: Si Asép mah budakna amis budi, matak guru di sakolana mikanyaah ka manéhna.

Amis Budi artinya baik budi, mudah tersenyum kepada orang lain. Babasan Sunda ini biasanya digunakan untuk memuji seseorang yang memiliki sifat baik dalam bergaul dan bermasyarakat. Contoh kalimatnya: Asép itu orangnya amis budi, sehingga guru di sekolahnya menyayanginya.

2. Amis Daging

paribasa sunda jeung hartina
cauchymurtopo.wordpress.com

Babasan amis daging hartina babari katépaan atawa kakeunaan ku panyakit kulit. Contona arateul atawa alergi. Babasan ieu biasana dipaké keur ngagambarkeun hiji jalma anu teu kaopan katépaan panyakit kulit. Conto kalimatna: Ujang, manéh tong sok ulin ka nu jaram-jaram. Geus nyaho amis daging mah ulinna di imah wé. Bisi ngahésékeun batur ari geus gering mah.

Kata babasan amis daging mengandung arti seseorang yang mudah tertular penyakit kulit. Contohnya gatal-gatal atau alergi kulit. Babasan ini biasanya digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mudah terkena penyakit kulit. Contoh kalimatnya: Ujang, kamu jangan suka main ke tempat kotor dan lembab (sawah, kolam, dll). Kalau sudah tahu amis daging mainnya di rumah saja. Kalau sudah sakit nanti orang lain yang susah.

3. Atah Anjang

babasan sunda jeung hartina
mesenvies.fr

Hartina langka atawa tara nganjang ka batur atawa ulin ka tempat-tempat lianna. Kecap babasan ieu biasa di ibaratkeun ka hiji jalma anu cicingeun atawa jarang gaul jeung batur. Biasana jalma nu samodél kieu kur boga saeutik babaturan ulin. Conto kalimahna: Ti SD mula nepika ayeuna si Gigih mah atah anjang, matak tempat-tempat pang ulinan nu deukeut gé teu apaleun.

Atah ajang artinya jarang bersilaturahmi pada masyarakat atau jarang mengunjungi tempat-tempat di sekitarnya. Kata babasan ini biasanya digunakan untuk menunjukkan orang yang pendiam, jarang bersosialisasi dengan masyarakat, atau orang yang jarang berekreasi. Contoh kalimatnya: Dari sejak SD sampai sekarang, Gigih orangnya atah anjang. Oleh karena itu dia tidak tahu tempat-tempat rekreasi yang ada di sekitar sini.

4. Ayeum Tengtrem

babasan sunda jeung hartina
siarku.com

Ayeum tengtrem hartina teu boga kasieun atawa kahariwang, bisa oge’ dihartikeun senang hate’. Babasan ieu biasana dipake’ keur ngagambarkeun sifat atawa tingkah polah jalma anu hirupna pinuh ku rasa syukur ka Alloh swt. Conto kalimahna nyae’ta: Ningali kahirupan Ustadz Ramli mah asa geunah kana hate’na ge’. Ti kapungkur oge’ anjeunna mah jalmina ayeum tengtrem.

Babasan ayeum tengtrem mempunyai arti tidak punya rasa cemas terhadap dunia, bisa juga diartikan senang hati. Babasan ayeum tengtreum digunakan untuk menggambarkan sifat seseorang yang hidupnya penuh dengan rasa syukur dan qona’ah terhadap rezeki yang diberikan Alloh swt. Contoh penggunaan kalimatnya yaitu: Kehidupannya Ustadz Ramli itu enak dilihat. Dari dulu beliau orangnya memang punya sifat ayeum tengtrem.

5. Babalik Pikir

dokumen.tips

Hartina sadar tina kasalahan nu geus dilakukeun. Babasan babalik pikir biasana dipake’ ka jalma nu tobat tina kalakuan gore’ngna, atawa jalma nu me’nta hampura tina kasalahan nu geus dipigawe’. Conto kalimahna: Sanggeus babaturanna kacilakaan mah ayeuna Agus jadi babalik pikir. Mane’hna geus teu wani deui make’ motor bari kekebutan di jalan.

Babasan babalik pikir artinya sadar dari kesalahan yang telah dilakukan. Babasan ini biasanya dipakai untuk orang yang bertaubat dari hal buruk yang pernah dikerjakan, orang yang meminta maaf dari kealahan, atau orang yang tersadarkan atas kesalahan yang dibuat dengan alasan tertentu. Contoh penggunaan kalimatnya: Setelah temannya kecelakaan, sekarang Agus jadi babalik pikir. Sekarang dia sudah tidak berani lagi naik motor balap-balapan di jalan.

6. Béak Dengkak

paribasa sunda jeung hartina
figuradoma.ru

Be’ak dengkak hartina geus sagala ihtiar tapi teu aya hasil. Babasan ieu biasana dipake’ keur jalma nu geus ngaluarkeun sagala cara jeung usaha pikeun hiji maksad atawa tujuan, ngan tujuan atawa maksadna teu kacumponan. Conto kalimahna: Karunya Mang Harun, ti bulan kamari geus be’ak dengkak keur me’laan bayaran sakola budakna.

Babasan be’ak dengkak mengandung arti sudah melakukan segala daya upaya tetapi tidak ada hasil. Babasan ini biasanya digunakan untuk seseorang yang sudah berusaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu namun tidak tercapai. Contoh kalimatnya: Kasihan Pak Harun, dari bulan kemarin sudah be’ak dengkak untuk bayaran sekolah anaknya.

7. Béngkok Tikoro

babasan sunda
kemenpora.go.id

Babasan bengkok tikoro ngabogaan harti teu kabage’an kadaharan lantaran telat datang. Babasan ieu ngagambarkeun hiji kaayaan jalma anu datang sanggeus kadaharan imeut di purak ku nu datang tiheula. Conto kalimahna: Aduh Hasan, mane’h mah be’ngkok tikoro. Sangu liwet geus imeut kare’k datang, dasar lain milik.

Be’ngkok tikoro mempunyai arti tidak mendapat makanan karena terlambat datang. Kalimat ini biasa digunakan untuk orang yang nyaris. Yaitu orang yang hanya terlambat beberapa saat setelah makanan yang ada dihabiskan sehingga orang tersebut tidak mendapatkan makanan. Contoh kalimatnya: Aduh Hasan, memang kamu itu be’ngkok tikoro ya. Nasi liwet sudah habis kamu baru datang, memang bukan rezekinya.

8. Beurat Birit

remahremahroti.wordpresscom

Beurat birit miboga harti kedul atawa he’se’ dititah. Babasan ieu digunakeun pikeun ngajelaskeun sifat jalma anu kedulna kabangetan. Sanajan naon anu dititah ka mane’hna mangrupa pagawe’an anu teu pira. Conto kalimahna: “Agung, ari dititah ku kolot te’h ulah sok beurat birit. Da umi te’h tara nitah nu he’se’-he’se’.”

Babasan beurat birit mempunyai arti susah disuruh alias nge’ye’l. Kalimat babasan ini digunakan untuk menjelaskan sifat seseorang yang tidak patuh pada perintah seseorang. Seperti perintah atasan pada anak buah, bos pada pegawai, guru pada murid, serta perintah orangtua pada anaknya. Contoh kalimatnya: “Agung, kalau kamu disuruh orangtua jangan suka beurat birit. Kan Ibu kalau nyuruh nggak pernah yang susah-susah.”

9. Bodo Aléwoh

harti babasan sunda
farsianweb.com

Babasan bodo ale’woh boga harti bodo tapi dae’k tatanya. Babasan ieu ngagambarkeun sifat jalma anu bodo tapi boga kahayang nugede’ pikeun tatanya sangkan nyaho naon anu teu kaharti ku mane’hna. Sifat ieu leuwih hade’ ti batan jalma anu bodo tapi ngarasa pinter bari teu dae’k nanya. Biasana nu boga sifat ieu barudak SD anu masih polos jeung teu e’ra nanya. Conto kalimahna: Sanajan peunteun ulangan Budi leutik wae’, guru masihan nilai gede’ di raportna ku sabab mane’hna bodo ale’woh. Murid nu bodo ale’woh mah sok di apresiasi ku guru sanajan peunteun ulanganna leutik.

Bodo ale’woh mempunyai arti bodoh tapi mau bertanya. Babasan ini menunjukkan sifat orang yang bodoh tapi mempunyai keinginan dan tidak malu untuk bertanya. Sifat ini jauh lebih baik dari pada orang yang bodoh tapi pura-pura pintar dan tidak mau atau malu bertanya. Orang yang mempunyai sifat ini biasanya orang yang tidak minderan dan tidak peduli dengan pandangan negatif orang lain. Sifat ini banyak dimiliki murid SD yang masih polos yang biasanya langsung mengeluarkan pertanyaan jika tidak paham dengan penjelasan guru. Contoh kalimatnya: Meskipun nilai ulangan Budi selalu kecil, guru memberi nilai raport yang cukup besar karena Budi mempunyai sifat bodo ale’woh. Murid yang punya sifat bodo ale’woh memang selalu di apresiasi oleh guru meskipun nilai ulangannya kecil.

10. Buntut Kasiran

baldingblog.com

Buntut kasiran hartina he’se’ me’re’ ka batur, kore’t, pedit. Babasan ieu mangrupa hiji conto budaya serepan sunda tina kaayaan anu mana jalma anu boga buntut kasir (tungtung buuk nu rada panjang palebah sirah tukang) biasana boga sifat pedit. Ngan babasan ieu teu bisa dijadikeun alesan keur nangtukeun kore’t henteuna hiji jalma anu ditingali tina buntut kasirna. Conto kalimahna: “Jalma anu buntut kasiran kawas si Agung mah tara aya nu ngabaturan.”

Babasan buntut kasiran artinya pelit, kikir, susah memberi pada orang lain. Babasan ini diperkirakan dibuat dari pengalaman rata-rata masyarakat sunda yang melihat orang yang mempunyai buntut kasir (rambut yang lebih panjang di bagian tengah rambut bagian belakang) sebagai orang yang pelit. Namun alasan ini tidak bisa dijadikan alasan untuk menghakimi orang yang mempunyai buntut kasir sebagai orang yang pelit. Contoh kalimat: “Orang yang buntut kasiran seperti Agung itu susah mendapatkan teman.” 

11. Cueut ka Hareup

baldingblog.com

Cueut ka hareup hartina jalma nu geus kolot. Sakumaha harti asalna, babasan ieu digunakeun pikeun jalma nu geus kolot atawa sepuh. Babasan ieu dipake’ sangkan ngahormatan ka jalma anu dimaksud. Sabab babasan mangrupa salah sahiji tata bahasa lemes dina basa sunda. Conto kalimahna: Nu cueut ka hareup mah kadang pikiran jeung kalakuanna balik deui ka budak.

Babasan cueut ka hareup mempunyai arti orang yang sudah tua. Babasan ini digunakan sebagai salah satu bahasa sopan dalam tata bahasa sunda untuk menjelaskan usia seseorang yang sudah tua tanpa menyinggung perasaan orang tersebut. Contoh kalimat: Orang yang cueut ka hareup terkadang pikiran dan kelakuannya kembali lagi seperti anak-anak.

12. Dogdog Pangréwong

babasan sunda
catatanummi.com

Babasan dogdog pangre’wong hartina ngagosip atawa omongan anu can puguh kabeneranna tuluy digede’-gede’. Jigana babasan ieu cocok keur kaum hawa anu sok ngariung bari ngobrolkeun nu teu puguh, nya. Punten upami aya nu kasindir, hehe. Conto kalimahna: Unggal ngaliwat ka Gang Cimacan mah aya we’ ibu-ibu nu ngadon dogdog pangre’wong di te’ras imah marane’hna.

Babasan dogdog pangre’wong arti singkatnya ngegosip. Lebih jelasnya obrolan yang belum tentu kebenarannya sohih atau doif. Sepertinya babasan ini cocok untuk kaum titk-titik, ya. Hehe. Contoh kalimat: Setiap kali melewati Gang Cimacan ada saja ibu-ibu yang sedang dogdog pangre’wong (ngegosip) di teras rumah mereka.

13. Élmu Ajug

pixabay.com

Babasan e’lmu ajug miboga harti mapatahan batur ngan diri mane’hna teu bener. Babasan ieu biasana dipake’ka jalma nu boga sifat teu dipika resep ku batur. Jalma anu diibaratkeun ku babasan ieu lumrahna nyae’ta jalma anu ngarasa diri mane’hna pang pinterna jeung nganggap batur sagala teu bisa. Jalma nu samode’l kieu pinter mapatahan ngan teu bisa ngeunteung kana sifat sorangan. Conto kalimahna: Papatah ti jalma nu e’lmu ajug mah tara dide’nge’ku batur.

E’lmu ajug artinya menasehati orang lain tapi dirinya sendiri sifatnya belum sesuai/baik. Seperti orang yang menyuruh solat tapi di sendiri jarang solat. Babasan ini biasanya digunakan untuk menggambarkan sifat orang yang tidak sesuai dengan perkataan. Orang yang di ibaratkan dalam babasan ini umumnya orang yang merasa dirinya paling pintar dan benar sehingga menasehati orang lain, padahal yang menasehati belum bisa mengamalkan nasehat yang diucapkan.  Contoh kalimat: Pak Hasan punya sifat e’lmu ajug, itulah sebabnya nasehatnya tidak pernah didengar orang.

***

Sekian artikel saya tentang babasan Sunda dan artinya. Semoga artikel ini bermanfaat untuk menambah wawasan kalian tentang kebudayaan Sunda.

Tinggalkan komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.