});

Pupujian Bahasa Sunda Lengkap |Waktunya Nostalgia|

PUPUJIAN BAHASA SUNDA – Suasana bulan puasa memang identik dengan siraman rohani. Kali ini saya akan share beberapa pupujian Sunda. Artikel ini tidak hanya untuk kalian yang berasal dari suku Sunda dan ingin bernostalgia dengan pupujian bahasa Sunda.

Kalian yang tidak dari suku Sunda juga dapat mempelajari kebudayaan Sunda melalui pupujian Sunda berikut ini. Pupujian Sunda biasa juga disebut nadom Sunda. Biasanya dilantunkan oleh anak kecil menjelang atau sesudah adzan. Terutama sebelum maghrib dengan nuansa bulan puasa.

1. Pupujian Bahasa Sunda Éling-éling Umat

Pupujian Bahasa Sunda
Pupujian Bahasa Sunda -pixabay.com

Éling-éling ummat

Muslimin muslimaat
Hayu urang sholaat

berjama’ah  maghrib
éstu kawajibaan
urang keur di dunyaa
kanggo pibeukeuleun

jaga di akhérat
dua puluh tujuh
ganjaran nu berjama’ah
lamun sorangan
hiji gé mun tuma’ninah

dua puluh tujuh
ganjaran nu berjama’ah
lamun sorangan

hiji gé ulah gagabah

2. Pupujian Sunda Kakuping Sora Adzan

Pupujian Sunda Kakuping Sora Adzan
Pupujian Sunda Kakuping Sora Adzan – pixabay.com

Kakuping sora adzan

Di masjid ti kateubihan
Singhoréng téh ngawartosan
Ngaajak solat babarengan
Ulah sok solat di imah
Salagi aya masjidmah
Pribumi atawa sémah
Haayu urang berjama’ah

3. Pupujian Sunda Nabi Urang Sadayana

Pupujian Sunda Nabi Urang Sadayana
Pupujian Sunda Nabi Urang Sadayana-pixabay.com

Nabi urang saréréa

Kanjeung Nabi anu mulya
Muhammad jenenganana
Arab qurésy nya bangsana
Ramana Sayyid Abdulloh
Ibuna Siti Aminah
Dibabarkeunna di Mekah
Wengi senén taun gajah
Medal Nabi akhir jaman
Pirang-pirang ka anéhan
Sésémbahan bangsa sétan
Kabéh pada raruksakan
Ari bilangan tauna
Lima ratus cariosna
Tujuh puluh panambahna
Sareng sahiji punjulna

4. Pupujian Kanjeng Nabi

Pupujian Kanjeng Nabi
Pupujian Bahasa Sunda Kanjeng Nabi-pixabay.com

Gusti urang sadayana
Kangjeng Nabi anu mulya
Muhammad jenenganana
Arab Qurés nya bangsana

Ibuna Siti Aminah
ramana Sayid Abdullah
dibabarkeuna di Mekah
wengi Senén dinten Gajah

Rabi’ul Awal sasihna
tanggal kaduabelasna
April bulan Maséhina
tanggal kaduapuluhna

Ari bilangan tauna
lima ratus cariosna
tujuh puluh panambihna
sareng sahiji punjulna

Siti Aminah misaur
waktos babarna kacatur
ningal cahya anu ngempur
di bumina hurung mancur

Babar taya kokotoran
orok lir kéngéng nyepitan
soca lir kéngéng nyipatan
sarta harum seuseungitan

 

5. Pupujian Éling-éling Dulur Kabéh

Pupujian Éling-éling Dulur Kabéh
ariwibowojuliarso.wordpress.com

Éling-éling dulur kabéh

ibadah ulah campoléh
beurang peting ulah weléh
bisina kaburu paéh

Sabab urang bakal mati
nyawa dipundut ku Gusti
sanajan raja nyakrawati
teu bisa nyingkiran pati

Karasana keur sakarat
nyerina kaliwat-liwat
kana ibadah diliwat
tara ngalakukeun solat

Kaduhung liwat kalangkung
tara nyembah ka nu Agung
sakarat nyeri kalangkung
jasad na teu beunang embung

6. Pupujian Di Jero Pakuburan

Pupujian Di Jero Pakuburan
Pupujian Bahasa Sunda di Jero Pakuburan-reference.com

Allahumma shali wassalim ala

Sayyidina wa maulana muhammadin
Adadama fi’ilmilahi sholatan
Daimatan bida’wami mulkillahi
Dawuh nabi
Ari dina pakuburan
Éta pasti nalangsa sabab sorangan
Sareung deui di kubur téh poék pisan
Nu nyaangan di kubur téh ngaos qur’an
Nu moékan di kubur téh dosa urang

7. Pupujian Anak Adam

Pupujian Anak Adam
Pupujian Bahasa Sunda Anak Adam-wallresolution.com

Anak adam di dunia ayeuna ngumbara

Hirup anjeun di dunia téh moal lila
Anak adam umur anjeun teh ngurangan
Saban poe saban peuting di céntangan

Anak adam paéh anjeun te nyarengan
Ku anak salaki jeung babandaan
Anak adam paéh euweuh nu dibawa
Ngan asiwah jeung boéh anu dibawa

Anak adam pasaran teu lolongséran
Saban poé saban peting gegeroan
Anak adam ayeuna kaluar ti imah
Di garotong dina pasaran tugenah

Aduh bapa aduh ema abdi keeung
Rup ka pandang rup kutaneh abdi sieun
Anak adam di kubur teh poék pisan
Nu nyaangan di jero kubur téh maca Quran.

8. Pupujian Tobat Dosa

Pupujian Tobat Dosa
Pupujian Bahasa Sunda Tobat Dosa-pinterest.com

Ilaahii lastu lil firdausi ahlaa

Walaa akwaa álannaaril jahiimiii
Duh pangéran abdi sanés ahli surga
Namung henteu kiat nandangan naraka
Lain tobat abdi the hampura dosa
Da gusti nu sok ngahampura dosa-dosa.

9. Pupujian Do’a Nabi Adam

Pupujian Do'a Nabi Adam
Pupujian Do’a Nabi Adam – islamhastag.com

Robbanaa ya robbanaa

Dzolamnaa anfusanaa
Waillam tagfirlanaa
Watarhamnaa lanakulannaa minal khoosiriin
Duh gusti aduh gusti
Sim abdi dzolim kana diri
Pamugi gusti teu ngahamputa
Sim abdi

Rugi nu kacida

10. Pupujian Abi Milari Pangarti

Pupujian Abi Milari Pangarti
mcall.com

Abdi milari pangarti

Supados bisa ngabakti
Ka Allah pangéran abdi
Anu ngadamel diri abdi
Sim abdi hoyong manfaat
Pikeun ka sasama ummat
Sangkan di dunia akherat
Jadi jalma nu salamat
Amal nyantél kana élmu
Amal sepi tina élmu
Ganjaran moal pinemu
Balukarna kéngeng bendu

11. Pujian Sunda Gusti Ngahampura Dosa

Pujian Sunda Gusti Ngahampura Dosa
muslimahconnection.com

Yarobbibil mustofa

Balligg maqoo sidana

Waghfirlanaa mamado

Yawaa siál karomi

Gusti muga kanjeng Nabi

Maksud abdi dugikeun

Dosa abdi hampurakeun

Sifat nu béréhan pisan.

12. Pupujian Bahasa Sunda Hayu Geura Saradia

Pupujian Bahasa Sunda Hayu Geura Saradia
adnanhidayat.com

Hayu geura saradia

Meungpeung keur hirup di duniya

Amal keur sampeureun jaga

Di akhir moal sulaya

Geuning maot ngadodoho

Boro sok dipoho-poho

Datangna teu méré nyaho

Ngageretek taya tempo

Taya beurang taya peuting

Taya rajakomo kuring

Di mana ajal geus sumping

Teu meunang embung téh teuing

Horéng nyawa eujeung badan

Nu geus lila babarengan

Datang mangsa dipisahan

Paturay tineung pamitan

Lai meuran lain sugan

Da ieu mah kanyataan

Kabéh pasti ngarandapan

Geuning awak urang pisan

Kagét reuwas mata mencrong

Rénghap ranjug munggah bengong

Napas ngangseg na genggerong

Nu deukeut geus teu katembong

Horéng ieu teh sakarat

Dicabut ku malaikat

Nyawa ngangseg mapay urat

Teu aya daya keur lumpat

Ku rénghap nu panganggeusan

Pegat sakabéh harepan

Nabengkang taya dayaan

Rek kumaha pangharepan

Boro mah keur suka bungah

Ngatur napsu seuri bungah

Béak tempo kudu pindah

Nyampeurkeun ka alam barjah

Geus waktu ninggalkeun lembur

Tuluyna ke alam kubur

Meunang ngagaali geus diukur

Mahi keur awak sakujur

Rék naon anu di bawa

Duit tawa sawah lega

Menang ngumpul-ngumpul tea

Bélaan nipu paséa

Beunang tisusuk tidungdung

Nu sok dipake adigung

Kana salat matak liwung

Waktuna zakat mah embung

Ibadah katélér-télér

Nepi ka nyanghulu ngalér

Lapur badan enggas komper

Di tengah imah ngagolér

Ngajolopong diruruban

Diriung ditarungguan

Geumpeur pacampur jeung reuwas

Sétan mah bati mupuas

Harta anu ngunung-ngunung

Pakéan duit satungtung

Ngan masih boéh asiwung

Ditambah kai keur padung

Lawang amal geus ditutup

Hanjakal keur waktu hirup

Talangké bet henteu sanggup

Padahal waktu mah cukup

Paingan rosul ngélingan

Dunya mah pangumbaraan

Naha bet kamalinaan

Tonggoy hanteu nyubadanan

Ati ngerik pikir liwung

Imah tiiseun jeung suwung

Ngan anak yatim buruan

Tinggarisik ting rariung

Abong poe panganggeusan

Mana beurat rék amitan

Keun imah keun pakarangan

Geuwat keun logak ngantosan

Pasaran mendung dipayung

Ti luhur dirurub sarung

Nu ngiringna semu nguyung

Nangkeup dada tingkuyungkung

Ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut

Beuki deukeut beuki deukeut

Beuki deukeut beuki deukeut

Kana logak ruper heureut

Duh geuning enggeus nyangkorah

Rup ku padung rap ku lemah

Poék rupek jeung tugenah

Ngarumas cukireuh susah

Ahli sobat kawawuhan

Teu tolih gancang bubaran

Duh saha nu rek maturan

Geusan cicing babarengan

Mana sobat mana dulur

Geuning buriak salembur

Hanteu maturan di kubur

Sumawon nambahan umur

Ogé harta banda kuring

Nu dipuhit buerang peuting

Cik mana anu rek ngaping

Geuning geus kieu mah kuring

Hanjakal aduh hanjalak

Teu getol sadia amal

Padahal geuning padahal

Ngan amal nu jadi bekel

Naon keur panyinglar sedih

Nahan ku cimata getih

Tawa bangkieung jungkelih

Harta mah geuning teu nolih

Enggeus montong rek sasambat

Teu guna enggeus kaliwat

Bongan bareto teu toat

Teu kurang nu nganasehat

Tong hantem hahanjakalan

Pan teu kurang nu ngelingan

Pék rungu jawab sorangan

Geura jawab pariksana

Parémutan parantosan

Mangga geura arémutan

Sugan manawi jeung sugan

Ngajadi kamaslahatan

Ku maca ieu pépéling

Muga sing jadi panggeuing

Da Gusti anu ngajaring

Siang jeung wengi diaping

***

Itulah beberapa pupujian bahasa Sunda yang sudah admin kumpulkan dari beberapa sumber. Ditambah dengan pengalaman ketika admin pernah melantunkan pupujian bahasa Sunda saat masih kecil dulu.

Tinggalkan komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.